Jaarverslag 2020
 1. Inleiding De krommerijnder is een trekschuit die een grote invloed heeft gehad op de culturele, sociale en economische ontwikkeling van het Kromme Rijngebied. Vele eeuwen lang heeft de schuit het vervoer verzorgd van mensen en goederen over de Kromme Rijn van Wijk bij Duurstede naar Utrecht en terug. Tussen 1930 en 1935 is de schuit verdwenen. In die tijd werd het vervoer overgenomen door vrachtwagens. Deze waren sneller en flexibeler inzetbaar. De Stichting Wijkse Projecten heeft in 2010 het initiatief genomen deze schuit opnieuw te bouwen. Op 19 juli 2013 werd de schuit officieel in gebruik genomen en op 30 november van dat jaar overgedragen aan de Stichting Beheer krommerijnder, die sindsdien de exploitatie realiseert. De organisatie en uitvoering van activiteiten, het varen en onderhouden van de schuit en het besturen van de Stichting Beheer Krommerijnder is geheel in handen van een enthousiast team van vrijwilligers. In een normaal seizoen, van begin april tot eind oktober, vaart de krommerijnder gebruikelijk elke zaterdag en zondag om 13.30 uur van Wijk bij Duurstede naar Cothen en terug met maximaal 12 passagiers. In juli en augustus wordt er ook op woensdagmiddag gevaren. Gedurende de ongeveer drie uur durende tocht, inclusief een korte stop in Cothen, kunnen de passagiers van de prachtige natuur en cultuur langs de oevers van de Kromme Rijn genieten. Sinds 2017 worden er in overleg en met toestemming van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden per seizoen enkele zogenoemde Utrechtvaarten georganiseerd. Buiten deze reguliere vaarten is de krommerijnder exclusief te huur voor (thematische) groepsvaarten. Helaas werd het vaarseizoen in 2020 gehalveerd door de wereldwijde covid-19 pandemie , hierdoor moest het aantal passagiers per vaart worden beperkt tot maximaal zes en het gebruikelijke vaar- en activiteitenprogramma flink worden aangepast. 2. Van het bestuur Het bestuur van de Stichting Beheer Krommerijnder, dat in 2019 geen wijzigingen kende, werd gevormd door Alice Deinum-Teekman (secretaris/communicatie), Arie Kauffman (voorzitter), Dick Velders (schipperscoördinator), Joop van Os (technische zaken) en Happy Just de la Paisières (penningmeester). Maarten de Wit is als adviseur aan het bestuur toegevoegd, hij is (waarnemend) schipperscoördinator, draagt bij aan het technisch onderhoud, beheert de website en ondersteunt de communicatie. Het bestuur vergaderde in 2020 zes keer, waarvan na half maart in een coronaveilige setting, telefonisch of “zoomend”. Zodra in maart duidelijk werd dat het vaarprogramma voorlopig niet van start kon gaan i.v.m. de intelligente lockdown concentreerde het bestuur zich vooral op het moment dat al dan niet beperkt kon worden begonnen en op de te nemen beschermende maatregelen met het oog op de veiligheid van passagiers en schippers. Andere onderwerpen in de vergaderingen waren, ondanks het sterk door de coronapandemie beïnvloede seizoen, de continuïteit van het beheer, de financiën, het onderhoud op korte-, midden- en lange termijn, de onzekerheid van mogelijke schippersbijeenkomsten, de communicatie en de winterstalling 2020/2021. Ondanks alle onzekerheid en de veelheid aan beperkingen is ook dit jaar onverminderd veel energie gestoken, vooral door de secretaris, in de relatie met het waterschap – het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – met het oog op de toegestane, maar ook door corona onzekere, Utrecht-vaarten. De krommerijnder heeft gedurende het winterseizoen 2019/2020 onder zeil in het water aan de steiger in het Balkengat gelegen, in overleg met de technische specialisten heeft het bestuur besloten de schuit ook het winterseizoen 2020/2021 in het water te laten. Op 29 februari, het oprukkende Covid-19 virus begon het bestuur al zorgen te baren, vond de inmiddels gebruikelijke Reanimatie en AED bijscholing van de schippers plaats in bij AEGIR-Marine. Met een vooruitziende blik werd in de bijeenkomst al extra aandacht besteed aan hygiëne maatregelen. Na afloop van de door EHBO vereniging Cothen deskundig verzorgde bijscholing mochten 20 schippers een verlenging van hun certificaat in ontvangst nemen. Helaas konden de gebruikelijke schippersbijeenkomsten, resp. aan het begin en eind van het vaarseizoen, geen doorgang vinden als gevolg van de coronamaatregelen. Dat betekende dat de informatieverstrekking, in het bijzonder m.b.t. corona, voor de (late) start van het vaarseizoen dit keer per mail en nieuwsbrief plaats moest vinden. De slotbijeenkomst, waarin gebruikelijk wordt teruggekeken op het seizoen en de schippers/vrijwilligers worden bedankt, kon evenmin worden georganiseerd. De schippers werden dit keer thuis verrast met een kerstwens en originele Krommerijnder Schippersbitter uit de stokerij van de voormalige Pronckheer.
3. Vaarseizoen Het vaarprogramma werd dit jaar flink in de war gestuurd door het Covid-19 virus. De maanden april, mei en juni is er niet gevaren. In deze maanden is er veelvuldig overleg geweest hoe het vaarseizoen ondanks de beperkende gezondheidsmaatregelen toch op een verantwoorde wijze kon worden gestart. In de maand juni zijn er, zoals al enkele jaren voor aanvang van het seizoen gebruikelijk is, vier proefvaarten gehouden met schippers die daar belangstelling voor hadden. Doel van de proefvaarten is het op peil houden van de vaardigheid. Daarbij gaat het vooral om het in- en uitvaren van het Balkengat wat door de stroming en de wind soms lastig kan zijn. Uiteindelijk is besloten alleen groepsvaarten te varen, maar dan wel op alle dagen van de week met een maximale bezetting van zes gasten per vaart en daaraan gekoppeld een aangepast prijskaartje. Hierdoor konden worden voldaan aan de eis van anderhalve meter afstand tussen de passagiers. Voor wat betreft de Utrechtvaarten was oorspronkelijk besloten deze dit jaar drie maal te organiseren in de periode juli t/m augustus. 
Ook voor deze vaarten werd het aantal passagiers beperkt tot een maximum van zes gasten. Door een gewijzigde maaischema van het HDSR (Hoogheemraadschap Der Stichtse Rijnlanden) konden er helaas slechts twee Utrechtvaarten worden georganiseerd. Het HDSR bepaalt altijd ruim van te voren op welke trajecten van de Kromme Rijn dit vaarwater van waterplanten wordt ontdaan. In deze perioden kan op die trajecten niet worden gevaren. Helaas bleek kort voor onze eerste Utrechtvaart dat door de snelle aangroei van de waterplanten als gevolg van de hoge temperaturen het maaischema door het HDSR noodzakelijkerwijze moest worden gewijzigd. Daardoor diende de eerste Utrechtvaart in juli op het laatste moment te worden afgezegd. Dit was geen plezierig moment omdat er al veel gasten voor deze dagen hadden gereserveerd. Uiteindelijk bleef er slechts één week in augustus over waarin het mogelijk was Utrechtvaarten te organiseren. Gelukkig werden na afloop van deze vaarten veel positieve reacties ontvangen van de deelnemende passagiers. De door het HDSR verleende financiële compensatie aan het einde van het seizoen voor de gederfde inkomsten was een welkome pleister op de wonde van dit toch al financieel moeilijke jaar. Ook hebben wij in 2020 medewerking verleend aan de productie van de film “Wijk bij Duurstede - Op het water”. Deze film is een goede promotie voor Wijk bij Duurstede, de Krommerijnstreek en natuurlijk ook onze krommerijnder. Deze film is te zien op de website van de VVVKrommerijnstreek onder het item “Wat te doen”. In de voorbereiding op het seizoen was een samenwerking met het familierestaurant De Jonge Graaf in de steigers gezet. Ondanks de beperkingen als gevolg van de het rondwarende virus konden in de tweede helft van het seizoen toch nog enkele “pannenkoekenvaarten” worden georganiseerd. In eerste instantie was het de bedoeling deze op vaste dagen uit te voeren. Echter, omdat Covid-19 niet alleen het vaarschema beperkte maar ook de mogelijkheden van horecagelegenheden aan banden legde, werd besloten de pannenkoekenvaarten op alle dagen van de week mogelijk te maken voor kleine groepen van ook nu weer maximaal zes personen. Hier is goed gebruik van gemaakt door de liefhebbers van een pannenkoek in combinatie met een leuke vaart. Al met al kan worden gesteld dat het afgelopen vaarseizoen 2020 ondanks alle beperkende maatregelen zeer geslaagd is. In het begin van Covid-19 leefde er het gevoel dat er in 2020 in het geheel niet zou worden gevaren omdat het onder deze omstandigheden erg lastig leek om aan de gestelde eisen te voldoen. In 2020 zijn er in totaal 54 betaalde vaarten gemaakt. Deze zijn onder te verdelen in: 41 groepsvaarten, 8 pannenkoekenvaarten, 4 Utrechtvaarten en een trouwvaart met een bruidspaar. Het schippersteam, bestaande uit 24 vrijwilligers, heeft in 2020 weinig veranderingen ondergaan. Wel was het zo dat enkele schippers om gezondheidsredenen beperkt of niet inzetbaar waren. In januari gaf Krijn Bok aan geen schipper meer te willen zijn i.v.m. andere bezigheden. En helaas heeft Piet van der Wiel, schipper van het eerste uur, om gezondheidsredenen aan het slot van het seizoen te kennen gegeven te stoppen als schipper.
4. Beheer, techniek en onderhoud Het volledige onderhoudsteam is in 2020 niet bij elkaar geweest, immers de krommerijnder lag vanaf 25 november 2019 onder het winterdekzeil afgemeerd aan de steiger in het Balkengat. Afspraken waren gemaakt met Dick, Maarten en Joop om regelmatig controle te houden zodat de schuit goed de winter door zou komen. En dat is zonder veel echte problemen gelukt. Wel is er geconstateerd dat het winterzeil aangepast moest worden omdat het gedeelte bij de voorsteven soms opwaaide. Halverwege maart is de trekschuit schoongemaakt en is de huif gereinigd en er weer opgezet. Het winterzeil werd naar de zeilmakerij gebracht voor de gewenste aanpassing. En toen bereikte de coronapandemie ons land en moesten alle plannen worden aangepast. In mei/juni kwam er weer wat ruimte om te varen en zijn eerst de zitplaatsen met stickers gemarkeerd volgens de coronarichtlijnen. Dat betekende dat er maar 6 passagiers konden plaatsnemen. De huif werd verwijderd om het voor schippers en passagiers mogelijk te maken die 1,5 meter te kunnen handhaven. Voorts werd het protocol voor passagiers aangepast, werden er desinfectiemiddelen aangeschaft en kwamen er aanvullende instructies e.d. voor de schippers. Dick en Joop hebben 70 meter elektrakabel met oplaadpunt aangelegd bij het theehuis Rhijnauwen om de accu’s te kunnen laden na een vaart door Utrecht. Het was een flinke klus de kabel door het water en onder het bruggetje door te trekken naar de aanlegplaats. Om diefstal te voorkomen is na afloop van de Utrechtvaart deze elektrakabel bij het theehuis afgekoppeld en opgeslagen, zodat deze in het voorjaar 2021 weer kan worden aangelegd. Omdat er gedurende een van de reguliere vaarten een probleem met de bilgepomp was, is deze vervangen. Begin november ging de krommerijnder weer onder het winterzeil, nadat dit gratis was aangepast door Zeilmakerij Hans Vester. Achteraf bleek de aanpassing en zandzakjes bij harde wind toch niet voldoende. Nadat Maarten de Wit en en Dick Velders touwen over het zeil hadden gespannen, kon het niet meer opwaaien. De motor is er in zijn geheel uitgenomen voor een extra onderhoudsbeurt. Zo is o.a. de gebutste schroef met succes hersteld en gericht, het motorhuis in de primer en antifouling gezet en zijn de anodes vervangen. In het voorjaar van 2021 zal alles nogmaals worden schoongemaakt en de schuit vaarklaar worden gemaakt voor het nieuwe seizoen. Het plan is om de krommerijnder in het najaar van 2021 weer naar de werf van de Lunenburg te vervoeren voor een grote onderhoudsbeurt.
5. Samenwerking VVV De contacten met de VVV verliepen in 2020, ondanks de wel zeer bijzondere omstandigheden en het vele improviseren naar volle tevredenheid. Zowel telefonisch als via de e-mail werd door beide partijen snel gecommuniceerd en konden aanvragen eenvoudig worden kortgesloten. Van de gebruikelijke routine van wekelijkse overzichten van geboekte vaarten die door de VVV in de gewone seizoenen wekelijks worden verstuurd aan de coördinator werd in dit korte, bijzondere seizoen afgeweken omdat er dagelijks gevaren kon worden. Dat vergde extra creativiteit en inspanning van de coördinator bij het vinden en inroosteren van schippers, omdat het oorspronkelijke rooster niet paste op het door Covid-19 getekende seizoen. Ook heeft in 2020 een paar keer overleg op bestuurlijk niveau plaatsgevonden waarin de voortgang van de samenwerking werd besproken, meer in het bijzonder de aangepaste vaarten en planning van Utrechtvaarten. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Nadat in 2019 een overeenkomst met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voor een viertal Utrechtvaarten per seizoen tot stand was gekomen, bleek al voor de jaarwisseling dat voor de door het bestuur gewenste nieuwe opzet van de Utrechtvaarten in 2020 een nieuwe watervergunning moest worden aangevraagd. Deze nieuwe vergunning werd al op 15 januari 2020 ontvangen. Met deze vergunning was het toegestaan het laatste traject tussen Theehuis Rhijnauwen in Bunnik en de Waterlinieweg in Utrecht vaker dan 1 x per maand te bevaren. Hiermee werd het mogelijk meerdere vaarten tussen het Theehuis Rhijnauwen en Utrecht Centrum te maken in een week dat de krommerijnder bij het theehuis is afgemeerd. Theehuis Rhijnauwen Voor de Utrechtvaarten is er in 2020 redelijk intensief contact met Theehuis Rhijnauwen onderhouden i.v.m. de voorgenomen aanpassing van de Utrechtvaarten en het noodzakelijke oplaadpunt bij de aanlegplaats. Hoewel ook het nieuwe programma van de Utrechtvaarten behoorlijk moest worden aangepast aan de corona perikelen en de horeca van het Theehuis Rhijnauwen daarvan ook de consequenties ondervond, heeft dit de plezierige samenwerking geenszins in de weg gestaan. De Jonge Graaf Nieuw in het vaarprogramma 2020 zijn de zogenoemde “pannenkoekenvaarten”. Voorafgaande aan de start van het seizoen is in goed overleg met de enthousiaste uitbaters, Patrick en Sharon Terschegget, van het familierestaurant De Jonge Graaf, voorheen De Pronckheer, een arrangement uitgewerkt waarin varen en pannenkoeken eten centraal staat. Helaas stond ook hier het coronavirus en de daarbij komende beperkingen voor horeca en groepsactiviteiten een voortvarende start van dit nieuwe aanbod in de weg. Gelukkig kon dat in de tweede helft van het seizoen, naar tevredenheid van De Jonge Graaf en de krommerijnder, deels worden goedgemaakt.
6. Pr en communicatie Hoewel de Stichting Beheer Krommerijnder nog altijd niet over een eigen communicatieplan beschikt, ontbreekt het deze vrijwilligersorganisatie niet aan veelzijdigheid als het om communicatie met publiek en eigen achterban gaat. Met dank aan secretaris Alice Deinum, die o.a. de redactie en verzending van “Schipperstips” verzorgt, en webbeheerder Maarten de Wit, is het bestuur er ook in het ingewikkelde corona-jaar 2020 in geslaagd de informatievoorziening frequent, actueel en informatief te houden. In 2020 is er vijfmaal een nieuwsbrief, Schipperstips, verstuurd en wel in februari, april/mei, juni, november en december. In totaal werd er 26 maal een bericht op Facebook gezet. In de maanden juli en augustus was er wekelijks een verslagje van een vaartocht met foto en steevast de boekingsgegevens en een verwijzing naar de website krommerijnder.nl. Het afgelopen jaar was er een duidelijke stijging van het aantal views te zien. Vooral in de maanden juli en augustus, gemiddeld 400 views per bericht. De berichten werden in die periode ook vaker gedeeld dan in voorgaande jaren. Zo werd bijvoorbeeld de aankondiging op 10 juni dat het vaarseizoen per 1 juli van start ging 1273 keer bekeken. De absolute topper was het bericht van 8 maart, nog voor de lockdown, waarin de oorspronkelijke vaardata van de pannenkoeken-arrangementen werden aangekondigd. Dat bericht werd 31 maal gedeeld en haalde maar liefst 7021 views! Door corona konden de eerste pannenkoekenvaarten niet doorgaan. Toen op 17 juli de eerste echte pannenkoekenvaart werd aangekondigd, leverde dat weer 2851 views op en het bericht van een week later: “Pannenkoekenvaarten wegens succes uitgebreid” was zelfs goed voor 4157 views. De aankondigingen en de verslagen van de Utrechtvaarten werden ook goed bekeken, gemiddeld zo'n 1500 maal. Gedurende november en december zakte de belangstelling terug, het laatste bericht, de jaarlijkse Kerstgroet, werd 178 x gezien. De havenmeester van Utrecht maakte de secretaris er tijdens het contact over de Utrechtvaart in augustus op attent, dat er weer vergunningen voor de stad zouden worden afgegeven. Op 11 augustus heeft de secretaris dan ook een aanvraag ingediend voor een exploitatievergunning voor rondvaarten door de stad Utrecht. Begin december is hierover navraag gedaan omdat het bestuur nog geen antwoord had ontvangen. Na tussenkomst van havenmeester Frank van Kleef ging het snel en werd op 29 december een exploitatievergunning voor de stad Utrecht (elektrisch aangedreven Rondvaartboten type 2) ontvangen. In 2021 kan de krommerijnder dus geheel legaal door Utrecht varen! 7. Medewerkers/vrijwilligers De Stichting Beheer Krommerijnder en de krommerijnder wordt in de vaart gehouden door vrijwilligers. In 2020 werd het onderhoudsteam gevormd door de volgende vrijwilligers: Ad van der Linden, Bert Stuart, Dick Velders, Drees Klaassen, Gerard Strien, Harm Otter, Joop van Os (coördinator), Jos Nolet, Maarten de Wit, Martin Botman, Peter Post en Theo Rinkema. Echter, door de coronabeperkingen kon het team niet voltallig worden ingezet Bij aanvang van het vaarseizoen 2020 telde het schippersgilde 24 (hulp)schippers, te weten: Albert van Putten, Alice Deinum-Teekman, Arie Kauffman, Atie Klaver, Bert Stuart, Dick Velders, Drees Klaassen, Gerard Strien, Hans Melkert, Happy Just de la Paisières, Harm Otter, Henk Muis, Inge de Beukelaar, Jacob Huizinga, Jan Kemink, Joop van Os, Jos Nollet, Maarten de Wit, Paul Gevaerts, Piet van der Wiel, Peter Post, Ruud Waltman, Theo Rinkema en Willem Metz. Om gezondheidsredenen waren enkele schippers, ook gezien de risico’s van het Covid-19 virus, gedurende het seizoen niet inzetbaar. Het team van sluisbedieners bestond in 2020 uit: Alice Deinum-Teekman, Dick Velders, Gerard Strien, Harm Otter, Maarten de Wit, Ruud Waltman en Wim Deinum.
8. Financiële zaken Het heersende Coronavirus heeft ook financiële gevolgen voor de Stichting Beheer Krommerijnder door het niet kunnen realiseren van het door het bestuur geplande programma voor het vaarseizoen 2020. Pas vanaf de maand juli tot de eerste week van oktober was de krommerijnder inzetbaar. De stichting kwam helaas niet in aanmerking voor een financiële regeling (vrijwilligersvergoeding voor gederfde inkomsten), want de stichting heeft geen winstoogmerk. Het opgebouwde positieve resultaat van de afgelopen seizoenen vormt een gezonde buffer voor het vervangen van essentiële onderdelen van de krommerijnder. Daarbij wordt rekening gehouden met de afschrijvingstermijnen die hiervoor gelden. Denk daarbij aan o.a. accu’s, elektromotor, oplader, dekzeil en huif. Gelukkig kon er voor de geplande vaarten, met de geldende coronabeperkingen, worden gerekend op een goede bezetting en groot enthousiasme van de passagiers en, niet te vergeten, de inzet van enthousiaste schippers. Naast de reguliere vaarten van Wijk bij Duurstede naar Cothen vice versa en de Utrechtvaarten had het bestuur een nieuwe activiteit, de zogenoemde “pannenkoekenvaarten” in nauwe samenwerking met het familierestaurant “De Jonge Graaf” in Cothen (voorheen De Pronckheer), op het programma gezet. Daarvoor was veel belangstelling. Dankzij de stilligregeling van verzekeraar EOC, speciaal in het leven geroepen voor de verzekerde vloot die afhankelijk is van passagiersvaarten, heeft de stichting een behoorlijke korting gekregen op de verzekering van de krommerijnder. Voorts moet ook worden vermeld dat het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een bedrag ter grootte van de gederfde vaarinkomsten voor geannuleerde “Utrechtvaarten” heeft vergoed. Al met al heeft de Krommerijnder het vaarseizoen, ondanks het zeer beperkte vaarseizoen, afgesloten met een klein verlies van € 4,00.
Jaarverslag 2020
 1. Inleiding De krommerijnder is een trekschuit die een grote invloed heeft gehad op de culturele, sociale en economische ontwikkeling van het Kromme Rijngebied. Vele eeuwen lang heeft de schuit het vervoer verzorgd van mensen en goederen over de Kromme Rijn van Wijk bij Duurstede naar Utrecht en terug. Tussen 1930 en 1935 is de schuit verdwenen. In die tijd werd het vervoer overgenomen door vrachtwagens. Deze waren sneller en flexibeler inzetbaar. De Stichting Wijkse Projecten heeft in 2010 het initiatief genomen deze schuit opnieuw te bouwen. Op 19 juli 2013 werd de schuit officieel in gebruik genomen en op 30 november van dat jaar overgedragen aan de Stichting Beheer krommerijnder, die sindsdien de exploitatie realiseert. De organisatie en uitvoering van activiteiten, het varen en onderhouden van de schuit en het besturen van de Stichting Beheer Krommerijnder is geheel in handen van een enthousiast team van vrijwilligers. In een normaal seizoen, van begin april tot eind oktober, vaart de krommerijnder gebruikelijk elke zaterdag en zondag om 13.30 uur van Wijk bij Duurstede naar Cothen en terug met maximaal 12 passagiers. In juli en augustus wordt er ook op woensdagmiddag gevaren. Gedurende de ongeveer drie uur durende tocht, inclusief een korte stop in Cothen, kunnen de passagiers van de prachtige natuur en cultuur langs de oevers van de Kromme Rijn genieten. Sinds 2017 worden er in overleg en met toestemming van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden per seizoen enkele zogenoemde Utrechtvaarten georganiseerd. Buiten deze reguliere vaarten is de krommerijnder exclusief te huur voor (thematische) groepsvaarten. Helaas werd het vaarseizoen in 2020 gehalveerd door de wereldwijde covid-19 pandemie , hierdoor moest het aantal passagiers per vaart worden beperkt tot maximaal zes en het gebruikelijke vaar- en activiteitenprogramma flink worden aangepast. 2. Van het bestuur Het bestuur van de Stichting Beheer Krommerijnder, dat in 2019 geen wijzigingen kende, werd gevormd door Alice Deinum-Teekman (secretaris/communicatie), Arie Kauffman (voorzitter), Dick Velders (schipperscoördinator), Joop van Os (technische zaken) en Happy Just de la Paisières (penningmeester). Maarten de Wit is als adviseur aan het bestuur toegevoegd, hij is (waarnemend) schipperscoördinator, draagt bij aan het technisch onderhoud, beheert de website en ondersteunt de communicatie. Het bestuur vergaderde in 2020 zes keer, waarvan na half maart in een coronaveilige setting, telefonisch of “zoomend”. Zodra in maart duidelijk werd dat het vaarprogramma voorlopig niet van start kon gaan i.v.m. de intelligente lockdown concentreerde het bestuur zich vooral op het moment dat al dan niet beperkt kon worden begonnen en op de te nemen beschermende maatregelen met het oog op de veiligheid van passagiers en schippers. Andere onderwerpen in de vergaderingen waren, ondanks het sterk door de coronapandemie beïnvloede seizoen, de continuïteit van het beheer, de financiën, het onderhoud op korte-, midden- en lange termijn, de onzekerheid van mogelijke schippersbijeenkomsten, de communicatie en de winterstalling 2020/2021. Ondanks alle onzekerheid en de veelheid aan beperkingen is ook dit jaar onverminderd veel energie gestoken, vooral door de secretaris, in de relatie met het waterschap – het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – met het oog op de toegestane, maar ook door corona onzekere, Utrecht-vaarten. De krommerijnder heeft gedurende het winterseizoen 2019/2020 onder zeil in het water aan de steiger in het Balkengat gelegen, in overleg met de technische specialisten heeft het bestuur besloten de schuit ook het winterseizoen 2020/2021 in het water te laten. Op 29 februari, het oprukkende Covid-19 virus begon het bestuur al zorgen te baren, vond de inmiddels gebruikelijke Reanimatie en AED bijscholing van de schippers plaats in bij AEGIR-Marine. Met een vooruitziende blik werd in de bijeenkomst al extra aandacht besteed aan hygiëne maatregelen. Na afloop van de door EHBO vereniging Cothen deskundig verzorgde bijscholing mochten 20 schippers een verlenging van hun certificaat in ontvangst nemen. Helaas konden de gebruikelijke schippersbijeenkomsten, resp. aan het begin en eind van het vaarseizoen, geen doorgang vinden als gevolg van de coronamaatregelen. Dat betekende dat de informatieverstrekking, in het bijzonder m.b.t. corona, voor de (late) start van het vaarseizoen dit keer per mail en nieuwsbrief plaats moest vinden. De slotbijeenkomst, waarin gebruikelijk wordt teruggekeken op het seizoen en de schippers/vrijwilligers worden bedankt, kon evenmin worden georganiseerd. De schippers werden dit keer thuis verrast met een kerstwens en originele Krommerijnder Schippersbitter uit de stokerij van de voormalige Pronckheer.
3. Vaarseizoen Het vaarprogramma werd dit jaar flink in de war gestuurd door het Covid-19 virus. De maanden april, mei en juni is er niet gevaren. In deze maanden is er veelvuldig overleg geweest hoe het vaarseizoen ondanks de beperkende gezondheidsmaatregelen toch op een verantwoorde wijze kon worden gestart. In de maand juni zijn er, zoals al enkele jaren voor aanvang van het seizoen gebruikelijk is, vier proefvaarten gehouden met schippers die daar belangstelling voor hadden. Doel van de proefvaarten is het op peil houden van de vaardigheid. Daarbij gaat het vooral om het in- en uitvaren van het Balkengat wat door de stroming en de wind soms lastig kan zijn. Uiteindelijk is besloten alleen groepsvaarten te varen, maar dan wel op alle dagen van de week met een maximale bezetting van zes gasten per vaart en daaraan gekoppeld een aangepast prijskaartje. Hierdoor konden worden voldaan aan de eis van anderhalve meter afstand tussen de passagiers. Voor wat betreft de Utrechtvaarten was oorspronkelijk besloten deze dit jaar drie maal te organiseren in de periode juli t/m augustus. 
Ook voor deze vaarten werd het aantal passagiers beperkt tot een maximum van zes gasten. Door een gewijzigde maaischema van het HDSR (Hoogheemraadschap Der Stichtse Rijnlanden) konden er helaas slechts twee Utrechtvaarten worden georganiseerd. Het HDSR bepaalt altijd ruim van te voren op welke trajecten van de Kromme Rijn dit vaarwater van waterplanten wordt ontdaan. In deze perioden kan op die trajecten niet worden gevaren. Helaas bleek kort voor onze eerste Utrechtvaart dat door de snelle aangroei van de waterplanten als gevolg van de hoge temperaturen het maaischema door het HDSR noodzakelijkerwijze moest worden gewijzigd. Daardoor diende de eerste Utrechtvaart in juli op het laatste moment te worden afgezegd. Dit was geen plezierig moment omdat er al veel gasten voor deze dagen hadden gereserveerd. Uiteindelijk bleef er slechts één week in augustus over waarin het mogelijk was Utrechtvaarten te organiseren. Gelukkig werden na afloop van deze vaarten veel positieve reacties ontvangen van de deelnemende passagiers. De door het HDSR verleende financiële compensatie aan het einde van het seizoen voor de gederfde inkomsten was een welkome pleister op de wonde van dit toch al financieel moeilijke jaar. Ook hebben wij in 2020 medewerking verleend aan de productie van de film “Wijk bij Duurstede - Op het water”. Deze film is een goede promotie voor Wijk bij Duurstede, de Krommerijnstreek en natuurlijk ook onze krommerijnder. Deze film is te zien op de website van de VVVKrommerijnstreek onder het item “Wat te doen”. In de voorbereiding op het seizoen was een samenwerking met het familierestaurant De Jonge Graaf in de steigers gezet. Ondanks de beperkingen als gevolg van de het rondwarende virus konden in de tweede helft van het seizoen toch nog enkele “pannenkoekenvaarten” worden georganiseerd. In eerste instantie was het de bedoeling deze op vaste dagen uit te voeren. Echter, omdat Covid-19 niet alleen het vaarschema beperkte maar ook de mogelijkheden van horecagelegenheden aan banden legde, werd besloten de pannenkoekenvaarten op alle dagen van de week mogelijk te maken voor kleine groepen van ook nu weer maximaal zes personen. Hier is goed gebruik van gemaakt door de liefhebbers van een pannenkoek in combinatie met een leuke vaart. Al met al kan worden gesteld dat het afgelopen vaarseizoen 2020 ondanks alle beperkende maatregelen zeer geslaagd is. In het begin van Covid-19 leefde er het gevoel dat er in 2020 in het geheel niet zou worden gevaren omdat het onder deze omstandigheden erg lastig leek om aan de gestelde eisen te voldoen. In 2020 zijn er in totaal 54 betaalde vaarten gemaakt. Deze zijn onder te verdelen in: 41 groepsvaarten, 8 pannenkoekenvaarten, 4 Utrechtvaarten en een trouwvaart met een bruidspaar. Het schippersteam, bestaande uit 24 vrijwilligers, heeft in 2020 weinig veranderingen ondergaan. Wel was het zo dat enkele schippers om gezondheidsredenen beperkt of niet inzetbaar waren. In januari gaf Krijn Bok aan geen schipper meer te willen zijn i.v.m. andere bezigheden. En helaas heeft Piet van der Wiel, schipper van het eerste uur, om gezondheidsredenen aan het slot van het seizoen te kennen gegeven te stoppen als schipper.
4. Beheer, techniek en onderhoud Het volledige onderhoudsteam is in 2020 niet bij elkaar geweest, immers de krommerijnder lag vanaf 25 november 2019 onder het winterdekzeil afgemeerd aan de steiger in het Balkengat. Afspraken waren gemaakt met Dick, Maarten en Joop om regelmatig controle te houden zodat de schuit goed de winter door zou komen. En dat is zonder veel echte problemen gelukt. Wel is er geconstateerd dat het winterzeil aangepast moest worden omdat het gedeelte bij de voorsteven soms opwaaide. Halverwege maart is de trekschuit schoongemaakt en is de huif gereinigd en er weer opgezet. Het winterzeil werd naar de zeilmakerij gebracht voor de gewenste aanpassing. En toen bereikte de coronapandemie ons land en moesten alle plannen worden aangepast. In mei/juni kwam er weer wat ruimte om te varen en zijn eerst de zitplaatsen met stickers gemarkeerd volgens de coronarichtlijnen. Dat betekende dat er maar 6 passagiers konden plaatsnemen. De huif werd verwijderd om het voor schippers en passagiers mogelijk te maken die 1,5 meter te kunnen handhaven. Voorts werd het protocol voor passagiers aangepast, werden er desinfectiemiddelen aangeschaft en kwamen er aanvullende instructies e.d. voor de schippers. Dick en Joop hebben 70 meter elektrakabel met oplaadpunt aangelegd bij het theehuis Rhijnauwen om de accu’s te kunnen laden na een vaart door Utrecht. Het was een flinke klus de kabel door het water en onder het bruggetje door te trekken naar de aanlegplaats. Om diefstal te voorkomen is na afloop van de Utrechtvaart deze elektrakabel bij het theehuis afgekoppeld en opgeslagen, zodat deze in het voorjaar 2021 weer kan worden aangelegd. Omdat er gedurende een van de reguliere vaarten een probleem met de bilgepomp was, is deze vervangen. Begin november ging de krommerijnder weer onder het winterzeil, nadat dit gratis was aangepast door Zeilmakerij Hans Vester. Achteraf bleek de aanpassing en zandzakjes bij harde wind toch niet voldoende. Nadat Maarten de Wit en en Dick Velders touwen over het zeil hadden gespannen, kon het niet meer opwaaien. De motor is er in zijn geheel uitgenomen voor een extra onderhoudsbeurt. Zo is o.a. de gebutste schroef met succes hersteld en gericht, het motorhuis in de primer en antifouling gezet en zijn de anodes vervangen. In het voorjaar van 2021 zal alles nogmaals worden schoongemaakt en de schuit vaarklaar worden gemaakt voor het nieuwe seizoen. Het plan is om de krommerijnder in het najaar van 2021 weer naar de werf van de Lunenburg te vervoeren voor een grote onderhoudsbeurt.
5. Samenwerking VVV De contacten met de VVV verliepen in 2020, ondanks de wel zeer bijzondere omstandigheden en het vele improviseren naar volle tevredenheid. Zowel telefonisch als via de e-mail werd door beide partijen snel gecommuniceerd en konden aanvragen eenvoudig worden kortgesloten. Van de gebruikelijke routine van wekelijkse overzichten van geboekte vaarten die door de VVV in de gewone seizoenen wekelijks worden verstuurd aan de coördinator werd in dit korte, bijzondere seizoen afgeweken omdat er dagelijks gevaren kon worden. Dat vergde extra creativiteit en inspanning van de coördinator bij het vinden en inroosteren van schippers, omdat het oorspronkelijke rooster niet paste op het door Covid-19 getekende seizoen. Ook heeft in 2020 een paar keer overleg op bestuurlijk niveau plaatsgevonden waarin de voortgang van de samenwerking werd besproken, meer in het bijzonder de aangepaste vaarten en planning van Utrechtvaarten. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Nadat in 2019 een overeenkomst met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voor een viertal Utrechtvaarten per seizoen tot stand was gekomen, bleek al voor de jaarwisseling dat voor de door het bestuur gewenste nieuwe opzet van de Utrechtvaarten in 2020 een nieuwe watervergunning moest worden aangevraagd. Deze nieuwe vergunning werd al op 15 januari 2020 ontvangen. Met deze vergunning was het toegestaan het laatste traject tussen Theehuis Rhijnauwen in Bunnik en de Waterlinieweg in Utrecht vaker dan 1 x per maand te bevaren. Hiermee werd het mogelijk meerdere vaarten tussen het Theehuis Rhijnauwen en Utrecht Centrum te maken in een week dat de krommerijnder bij het theehuis is afgemeerd. Theehuis Rhijnauwen Voor de Utrechtvaarten is er in 2020 redelijk intensief contact met Theehuis Rhijnauwen onderhouden i.v.m. de voorgenomen aanpassing van de Utrechtvaarten en het noodzakelijke oplaadpunt bij de aanlegplaats. Hoewel ook het nieuwe programma van de Utrechtvaarten behoorlijk moest worden aangepast aan de corona perikelen en de horeca van het Theehuis Rhijnauwen daarvan ook de consequenties ondervond, heeft dit de plezierige samenwerking geenszins in de weg gestaan. De Jonge Graaf Nieuw in het vaarprogramma 2020 zijn de zogenoemde “pannenkoekenvaarten”. Voorafgaande aan de start van het seizoen is in goed overleg met de enthousiaste uitbaters, Patrick en Sharon Terschegget, van het familierestaurant De Jonge Graaf, voorheen De Pronckheer, een arrangement uitgewerkt waarin varen en pannenkoeken eten centraal staat. Helaas stond ook hier het coronavirus en de daarbij komende beperkingen voor horeca en groepsactiviteiten een voortvarende start van dit nieuwe aanbod in de weg. Gelukkig kon dat in de tweede helft van het seizoen, naar tevredenheid van De Jonge Graaf en de krommerijnder, deels worden goedgemaakt.
6. Pr en communicatie Hoewel de Stichting Beheer Krommerijnder nog altijd niet over een eigen communicatieplan beschikt, ontbreekt het deze vrijwilligersorganisatie niet aan veelzijdigheid als het om communicatie met publiek en eigen achterban gaat. Met dank aan secretaris Alice Deinum, die o.a. de redactie en verzending van “Schipperstips” verzorgt, en webbeheerder Maarten de Wit, is het bestuur er ook in het ingewikkelde corona-jaar 2020 in geslaagd de informatievoorziening frequent, actueel en informatief te houden. In 2020 is er vijfmaal een nieuwsbrief, Schipperstips, verstuurd en wel in februari, april/mei, juni, november en december. In totaal werd er 26 maal een bericht op Facebook gezet. In de maanden juli en augustus was er wekelijks een verslagje van een vaartocht met foto en steevast de boekingsgegevens en een verwijzing naar de website krommerijnder.nl. Het afgelopen jaar was er een duidelijke stijging van het aantal views te zien. Vooral in de maanden juli en augustus, gemiddeld 400 views per bericht. De berichten werden in die periode ook vaker gedeeld dan in voorgaande jaren. Zo werd bijvoorbeeld de aankondiging op 10 juni dat het vaarseizoen per 1 juli van start ging 1273 keer bekeken. De absolute topper was het bericht van 8 maart, nog voor de lockdown, waarin de oorspronkelijke vaardata van de pannenkoeken-arrangementen werden aangekondigd. Dat bericht werd 31 maal gedeeld en haalde maar liefst 7021 views! Door corona konden de eerste pannenkoekenvaarten niet doorgaan. Toen op 17 juli de eerste echte pannenkoekenvaart werd aangekondigd, leverde dat weer 2851 views op en het bericht van een week later: “Pannenkoekenvaarten wegens succes uitgebreid” was zelfs goed voor 4157 views. De aankondigingen en de verslagen van de Utrechtvaarten werden ook goed bekeken, gemiddeld zo'n 1500 maal. Gedurende november en december zakte de belangstelling terug, het laatste bericht, de jaarlijkse Kerstgroet, werd 178 x gezien. De havenmeester van Utrecht maakte de secretaris er tijdens het contact over de Utrechtvaart in augustus op attent, dat er weer vergunningen voor de stad zouden worden afgegeven. Op 11 augustus heeft de secretaris dan ook een aanvraag ingediend voor een exploitatievergunning voor rondvaarten door de stad Utrecht. Begin december is hierover navraag gedaan omdat het bestuur nog geen antwoord had ontvangen. Na tussenkomst van havenmeester Frank van Kleef ging het snel en werd op 29 december een exploitatievergunning voor de stad Utrecht (elektrisch aangedreven Rondvaartboten type 2) ontvangen. In 2021 kan de krommerijnder dus geheel legaal door Utrecht varen! 7. Medewerkers/vrijwilligers De Stichting Beheer Krommerijnder en de krommerijnder wordt in de vaart gehouden door vrijwilligers. In 2020 werd het onderhoudsteam gevormd door de volgende vrijwilligers: Ad van der Linden, Bert Stuart, Dick Velders, Drees Klaassen, Gerard Strien, Harm Otter, Joop van Os (coördinator), Jos Nolet, Maarten de Wit, Martin Botman, Peter Post en Theo Rinkema. Echter, door de coronabeperkingen kon het team niet voltallig worden ingezet Bij aanvang van het vaarseizoen 2020 telde het schippersgilde 24 (hulp)schippers, te weten: Albert van Putten, Alice Deinum-Teekman, Arie Kauffman, Atie Klaver, Bert Stuart, Dick Velders, Drees Klaassen, Gerard Strien, Hans Melkert, Happy Just de la Paisières, Harm Otter, Henk Muis, Inge de Beukelaar, Jacob Huizinga, Jan Kemink, Joop van Os, Jos Nollet, Maarten de Wit, Paul Gevaerts, Piet van der Wiel, Peter Post, Ruud Waltman, Theo Rinkema en Willem Metz. Om gezondheidsredenen waren enkele schippers, ook gezien de risico’s van het Covid-19 virus, gedurende het seizoen niet inzetbaar. Het team van sluisbedieners bestond in 2020 uit: Alice Deinum-Teekman, Dick Velders, Gerard Strien, Harm Otter, Maarten de Wit, Ruud Waltman en Wim Deinum.
8. Financiële zaken Het heersende Coronavirus heeft ook financiële gevolgen voor de Stichting Beheer Krommerijnder door het niet kunnen realiseren van het door het bestuur geplande programma voor het vaarseizoen 2020. Pas vanaf de maand juli tot de eerste week van oktober was de krommerijnder inzetbaar. De stichting kwam helaas niet in aanmerking voor een financiële regeling (vrijwilligersvergoeding voor gederfde inkomsten), want de stichting heeft geen winstoogmerk. Het opgebouwde positieve resultaat van de afgelopen seizoenen vormt een gezonde buffer voor het vervangen van essentiële onderdelen van de krommerijnder. Daarbij wordt rekening gehouden met de afschrijvingstermijnen die hiervoor gelden. Denk daarbij aan o.a. accu’s, elektromotor, oplader, dekzeil en huif. Gelukkig kon er voor de geplande vaarten, met de geldende coronabeperkingen, worden gerekend op een goede bezetting en groot enthousiasme van de passagiers en, niet te vergeten, de inzet van enthousiaste schippers. Naast de reguliere vaarten van Wijk bij Duurstede naar Cothen vice versa en de Utrechtvaarten had het bestuur een nieuwe activiteit, de zogenoemde “pannenkoekenvaarten” in nauwe samenwerking met het familierestaurant “De Jonge Graaf” in Cothen (voorheen De Pronckheer), op het programma gezet. Daarvoor was veel belangstelling. Dankzij de stilligregeling van verzekeraar EOC, speciaal in het leven geroepen voor de verzekerde vloot die afhankelijk is van passagiersvaarten, heeft de stichting een behoorlijke korting gekregen op de verzekering van de krommerijnder. Voorts moet ook worden vermeld dat het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een bedrag ter grootte van de gederfde vaarinkomsten voor geannuleerde “Utrechtvaarten” heeft vergoed. Al met al heeft de Krommerijnder het vaarseizoen, ondanks het zeer beperkte vaarseizoen, afgesloten met een klein verlies van € 4,00.